Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 1/2017 z dnia 01.03.2017 

 

 

 

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Olszance zaprasza do składania ofert na przygotowanie dokumentacji budowlanej zgodnie z załączoną informacją, w ramach projektu WDROŻENIE MEMBRANOWEJ TECHNOLOGII RAFINACJI GLICERYNY (poddziałanie 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE), numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-0012/16:

Zapytanie ofertowe - pobierz plik 
Formularz oferty - pobierz plik 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - pobierz plik 
Oświadczenie o braku powiązań - pobierz plik 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

 

 

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: Biuro Projektów "PROJEKT PLUS" z siedzibą w Brzegu 


Ogłoszenie nr 23 z dnia 06.04.2015 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

Olszanka 1c, 49-332 Olszanka

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Olszance zaprasza do składania ofert zgodnie z poniższym opisem, w ramach projektu WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU (działanie 6.1), numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-16-004/13/00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           OLSZANKA 1c

           49-332 OLSZANKA

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

- pozycjonowanie serwisu internetowego WWW.INNOVA-THERM.PL w wyszukiwarkach internetowych

*kraje: Austria, Niemcy, Francja, Wlk. Brytania

*słowa kluczowe - AUSTRIA/NIEMCY: Propylenglykol, Ethylenglycol, Glycol, Wärmeträgerflüssigkeit, Frostschutzmittel, Solarflüssigkeit, Heizungspumpe Flüssigkeit, Heizsystem Frostschutz, Kühlsystem Frostschutzmittel, Korrosionsschutzmittel; FRANCJA: le propylene glycol, l'éthylene glycol, le glycol, le fluide thermique, antigel, fluide caloporteur, le fluide de pompe a chaleur, de l'antigel de systeme de chauffage, de l'antigel du systeme de refroidissement, additif anticorrosion; WLK. BRYTANIA: propylene glycol, ethylene glycol, glycol, thermal fluid, antifreeze, solar panel fluid, heating pump fluid, heating system antifreeze, cooling system antifreeze, anticorrosion additive

*okres pozycjonowania: 01.05.2015 - 30.11.2015


 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 30.11.2015

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy. Wzór oferty dostępny na żądanie.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2015 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

UWAGA: nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 20.04.2015 do godz. 14:00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: LTB Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 


Ogłoszenie nr 22 z dnia 25.02.2015 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

Olszanka 1c, 49-332 Olszanka

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Olszance zaprasza do składania ofert zgodniez z poniższym opisem, w ramach projektu WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU (działanie 6.1), numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-16-004/13/00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           OLSZANKA 1c

           49-332 OLSZANKA

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

- wynajem zabudowy stoiska 3,0 x 3,5m (ściany boczne, ściana tylna, frez, zaplecze zamykane, lada, stolik, krzesła, oświetlenie) - targi ISH Frankfurt 2015

- obsługa techniczna stoiska (budowa/montaż, demontaż stoiska) - targi ISH Frankfurt 2015

- koszt transportu eksponatów (Olszanka - Frankfurt n/Menem - Olszanka)


 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 15.03.2015.

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy. Wzór oferty dostępny na żądanie.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.03.2015 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

UWAGA: nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 05.03.2015 do godz. 14:00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: DK-SERWIS s.c. z siedzibą w Głosce 


Ogłoszenie nr 21 z dnia 02.02.2015 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

Olszanka 1c, 49-332 Olszanka

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Olszance zaprasza do składania ofert zgodniez z poniższym opisem, w ramach projektu WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU (działanie 6.1), numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-16-004/13/00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           OLSZANKA 1c

           49-332 OLSZANKA

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie bazy danych partnerów biznesowych na rynkach docelowych: austriackim, brytyjskim, francuskim i niemieckim

- opracowanie strategii finansowania dla rynków docelowych: austriackiego, brytyjskiego, francuskiego i niemieckiego

- opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe: austriacki, brytyjski, francuski i niemiecki

 

 


 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 30.06.2015.

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy. Wzór oferty dostępny na żądanie.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2015 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

UWAGA: dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 16.02.2015 do godz. 14:00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: MiGo Consulting Michał Gordziejewski z siedzibą we Wrocławiu

 


Ogłoszenie nr 20 z dnia 02.02.2015 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

Olszanka 1c, 49-332 Olszanka

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Olszance zaprasza do składania ofert zgodnie z poniższym opisem, w ramach projektu WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU (działanie 6.1), numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-16-004/13/00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           OLSZANKA 1c

           49-332 OLSZANKA

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie wzornictwa w zakresie produktu na 4 rynki zagraniczne (etykiety, kolorystyka, znakowanie)

- przygotowanie i druk katalogów (2000 szt) (3 x A4 "C", kolor, 300g, kreda błysk)

- przygotowanie i druk broszurki reklamowej (20000 szt) (200 x 210 do 100 x 210, kolor, 170g kreda błysk)

- przygotowanie i druk teczek ofertowych (5250 szt) (527 x 363, kolor, folia, kreda mat, 350g, 2 bigowa)

- wykonanie strony www wraz z tłumaczeniami (strona w 4 wersjach językowych, z systemem CMS - administracja)


 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 30.11.2015

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy. Wzór oferty dostępny na żądanie.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2015 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

UWAGA: dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 16.02.2015 do godz. 14:00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: YABKO Krzysztof Jabłoński z siedzibą w Praszce


logo UElogo UE

logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 19 z dnia 17.06.2014 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

W związku z brakiem ofert na wybrane pozycje ogłoszenia nr 16 z dnia 02.06.2014, Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie wydłuża termin składania ofert na poniżej wymieniony sprzęt laboratoryjny do dnia wpływu oferty spełniającej wymagania dla każdej pozycji indywidualnie, jednak nie później niż do 30.06.2014:

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem przedłużonego ogłoszenia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego:

- Zestaw naczyn laboratoryjnych - klasa A - Butelki, cylindry, kolby, kuwety, lejki, pojemniki, probówki szkiełka, zlewki, szczotki, akcesoria pomocnicze

- Miernik przepływu ciepła - elektroniczny kalorymetr - ciepłościomierz mikroprocesorowy - 2 szt

- Laboratoryjna elektryczna płyta grzewcza, wymagana moc z zakresu 1000-2000 W, zasilanie 230 V

- Łaźnia wodna - zakres pracy 10-100 st C, zasilanie 230 V, wymagana moc z zakresu 500-2000W

- Biurety automatyczne - 3 szt

- Pipety automatyczne - 3 szt

- Refraktometr elektroniczny, minimalny wymagamy zakres pomiaru 1,33-1,50, kompensacja temperatury

 


 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 30.06.2014

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.06.2014 do godziny 10:00, jednak wpływ pierwszej oferty zamyka termin składania ofert dla danej pozycji.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

UWAGA: dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 30.06.2014 do godz. 11:00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 


logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 18 z dnia 02.06.2014 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu mebli laboratoryjnych, w ramach projektu Utworzenie działu B+R w Bio-Chem Sp. z o.o., numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.02-16-147/12-00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu mebli laboratoryjnych o następujących parametrach:

- 12 elementów: stoły x 7 szt (w tym: stół laboratoryjny wąski szer. 150-180 cm x 1 szt., stół wagowy szer 80-100 cm x 1 szt, stół do mycia x 2 szt. (wąski 80-100 cm i szeroki 150-170 cm), stoły laboratoryjne x 3 szt (2 x szer 240-250 cm, 1 x szer 350-360 cm)); szafki wiszące x 3 szt. (wąska 80-100 cm - 2 szt, szeroka 150-170 cm - 1 szt); szafa na odczynniki x 2 szt (szer 150-200 cm).

 

 


 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 30.06.2014

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.06.2014 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

UWAGA: nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 13.06.2014 do godz. 14:00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: Sklep meblowy i RTV "AS"


logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 17 z dnia 02.06.2014 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie zaprasza do składania ofert na dostawę układu do badania korozyjności oraz układu do badania uszczelek, w ramach projektu Utworzenie działu B+R w Bio-Chem Sp. z o.o., numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.02-16-147/12-00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa układów o następujących parametrach:

- Układ do badania korozyjności płynów - zgodny z normą PN-C-40008

- Układ do badania wytrzymałości uszczelek - zestaw z możliwością testowania różnego typu uszczelek, z opcją grzania i mieszania

 


 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 30.06.2014

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.06.2014 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

UWAGA: Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 13.06.2014 do godz. 14:00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: 6ANY Adam Ciempka


logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 16 z dnia 02.06.2014 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu laboratoryjnego , w ramach projektu Utworzenie działu B+R w Bio-Chem Sp. z o.o., numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.02-16-147/12-00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego o następujących parametrach:

- Spektrofotometr elektroniczny, zakres badania: światło widzialne i nadfiolet (wymagany zakres min. 350-600 nm)

- Waga laboratoryjna o dokładności 0,001g - 2 szt

- Chłodziarka laboratoryjna - temp chłodzenia 0-10stC, poj 100-250 litra

- Zamrażarka laboratoryjna - temp mrożenia do -40/-50 st C, pojemność 50-150litrów;

- Lepkościomierz/Wiskozymetr z elektronicznym odczytem, wymiennymi mieszadłami; minimalny wymagany zakres pracy to 1-100.000 mPs

- Konduktometr/Przewodnościomierz elektroniczny, minimalny wymagany zakres pracy 0uS/cm- 100mS/cm, minimalna wymagana temp. pracy 0-80 stC - 2 szt

- Zestaw naczyn laboratoryjnych - klasa A - Butelki, cylindry, kolby, kuwety, lejki, pojemniki, probówki szkiełka, zlewki, szczotki, akcesoria pomocnicze

- Miernik przepływu ciepła - elektroniczny kalorymetr - ciepłościomierz mikroprocesorowy - 2 szt

- Kolba z chłodnicą zwrotną

- Laboratoryjna elektryczna płyta grzewcza, wymagana moc z zakresu 1000-2000 W, zasilanie 230 V

- Gęstościomierz - elektroniczny densytomer, minimalny wymagany zakres pracy 0-2,0 g/cm3

- Laboratoryjne mieszadło magnetyczne z funkcja grzania

- Łaźnia wodna - zakres pracy 10-100 st C, zasilanie 230 V, wymagana moc z zakresu 500-2000W

- Dygestorium - Wyciąg laboratoryjny wolnostojący

- Biurety automatyczne - 3 szt

- Pipety automatyczne - 3 szt

- Kolorymetr - do badania koloru roztworu w skali Hazena

- Elektroniczne urządzenie do badania zawartości wody metoda Karla-Fischera

- Piec muflowy - pojemność 2,5-12 litrów, max temp pracy 1000-1300stC, ceramiczna mufla, zasilanie 230 V

- Palnik gazowy laboratoryjny - regulowany przepływ gazu

- Refraktometr elektroniczny, minimalny wymagamy zakres pomiaru 1,33-1,50, kompensacja temperatury

 


 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 30.06.2014

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2014 do godziny 09:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

UWAGA: dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 17.06.2014 do godz. 11:00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: AXIS (waga laboratoryjna); ADVERTI (chłodziarka i zamrażarka); LABINDEX (lepkościomierz, konduktometr, kolba, gęstościomierz, mieszadło, kolorymetr, urządzenie do badania zaw. wody, piec muflowy, palnik gazowy); BIOSPACE (naczynia laboratoryjne, płyta grzewcza, łaźnia wodna, biurety, pipety); ENBRA (miernik przepływu ciepła); LAWEKO-PLAST (dygestorium); DanLab (refraktometr); nie wybrano dostawcy spektrofotometru elektronicznego - urządzenie usunięte z listy zakupów (za zgodą OCRG)

 


logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 15 z dnia 20.05.2014 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie zaprasza do składania ofert na dostawę płytowej prasy filtracyjnej z pompą, w ramach projektu Utworzenie działu B+R w Bio-Chem Sp. z o.o., numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.02-16-147/12-00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płytowej prasy filtracyjnej z pompą o następujących parametrach:

- ilość płyt filtrujących min 5 max 30

- rama stalowa zabezpieczona antykorozyjnie

- pompa o wydajności min 10 litrów / min


 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 30.06.2014

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 02.06.2014 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

UWAGA: nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 02.06.2014 do godz. 14:00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: EKO-PRESS Spółka Jawna

 


logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 14 z dnia 14.05.2014 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu do testowania płynu niezamarzajacego w warunkach rzeczywistych, w ramach projektu Utworzenie działu B+R w Bio-Chem Sp. z o.o., numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.02-16-147/12-00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do testowania płynów niezamarzających w warunkach rzeczywistych, zgodnie z poniższą specyfikacją:

- glikolowa gruntowa pompa ciepła o mocy w zakresie 7-15kW wraz z kolektorem i osprzętem

- panel solarny płaski (1 szt.), panel solarny próżniowy (1 szt.) wraz z osprzętem

- kocioł na ekogroszek o mocy 6-15 kW


 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 30.06.2014

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2014 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

UWAGA: dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 28.05.2014 do godz. 14:00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: P.P.H.U. "Artmar" Mariusz Czarnota

 


logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 13 z dnia 14.05.2014 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu uzdatniania wody , w ramach projektu Utworzenie działu B+R w Bio-Chem Sp. z o.o., numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.02-16-147/12-00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu uzdatniania wody, zgodnie z poniższą specyfikacją:

- zestaw odwróconej osmozy, złóż jonowymiennych (jonitów), zestaw filtrów (w tym węglowy); wydajność 1 m3/h


 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 30.06.2014

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.05.2014 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

UWAGA: nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 30.05.2014 do godz. 14:00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: EKO WODA FILTRACJA SP. Z O.O.

 


logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 12 z dnia 14.05.2014 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku laboratorium w Olszance (działka 9/4), w ramach projektu Utworzenie działu B+R w Bio-Chem Sp. z o.o., numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.02-16-147/12-00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stolarki okiennej i drzwiowej z PCV, drewna lub aluminium wraz z osprzętem w budynku laboratorium zgodnie z projektem budowlanym dostępnym w siedzibie firmy. Inwestor wymaga aby okna i drzwi zewnętrzne wyposażone były w 3 szyby (wsp. izolacji U=0,7).


 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 30.06.2014

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.05.2014 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

UWAGA: nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 30.05.2014 do godz. 14:00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

Projekt budowlany dostępny do wglądu w siedzibie firmy, specyfikacja do pobrania TUTAJ.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: MAJEWSKI WINDOWS FACTORY Grzegorz Majewski

 

logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 11 z dnia 17.03.2014 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac ziemnych, budowlanych, instalatorskich oraz wykończeniowych budynku laboratorium w Olszance (działka 9/4), w ramach projektu Utworzenie działu B+R w Bio-Chem Sp. z o.o., numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.02-16-147/12-00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych, instalatorskich oraz wykończeniowych dot. budynku laboratorium wg. poniższej specyfikacji i projektu budowlanego:

- Prace ziemne

- Fundamenty

- Podłoga, płyty i schody na gruncie

- Mury

- Stropy

- Dach

- Instalacje: wod-kan, co, elektryczna, teletechniczna (IT, ppo, ochronna, CCTV), oświetleniowa, wentylacyjna, uziemiająca, wyrównawcza i odgromowa

- Wykończenie dachu

- Tynki i malowanie

- Posadzki i okładziny

- Elewacja wraz z izolacja


 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 30.06.2014

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.04.2014 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

UWAGA: dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 04.04.2014 do godz. 14:00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

Projekt budowlany dostępny do wglądu w siedzibie firmy, dodatkowa specyfikacja i zestawienia do pobrania TUTAJ.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: Firma Remontowo-Budowlana Ryszard Florek (wszystkie prace budowlane poza tynkowaniem i malowaniem); Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Łukasz Hryniów (tynki i malowanie)

 
logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 10 z dnia 11.02.2014 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie zaprasza do składania ofert na dostawę komputera i drukarki, w ramach projektu Uruchomienie innowacyjnej produkcji płynów niezamarzających na bazie gliceryny w Olszance, numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.02-16-024/12-00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera i drukarki wg. poniższej specyfikacji:

- komputer przenośny / laptop (RAM min. 4 GB, dysk HDD min. 500 GB, matryca min 15", procesor min. 2-rdzeniowy)

- drukarka wielofunkcyjna (kolorowa, atramentowa, format min. A4)

 

 

 

 

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 28.02.2014

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.02.2014 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

UWAGA: dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 24.02.2014 do godz. 15.00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: DHU Grzegorz Pawelak


logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 9 z dnia 10.02.2014 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia działu jakości, w ramach projektu Uruchomienie innowacyjnej produkcji płynów niezamarzających na bazie gliceryny w Olszance, numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.02-16-024/12-00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia działu jakości wg. poniższej specyfikacji:

- linia testowania płynów niezamarzających w warunkach zblizonych do naturalnych (badanie poziomu korozyjnosci, badanie zmian pH, badanie lepkości i przepływów)

- elektryczne / elektroniczne urządzenie do analizy temperatury krystalizacji płynów (min. zakres pracy od -35st.C do 0 st.C, zasilanie 230V)

- refraktometr elektroniczny (min. zakres pracy 1,33-1,50 RI)

- pH metr (zakres pracy 0-14 pH, rozdzielczość min 0,1 pH) - 3 szt.

- elektroniczna waga laboratoryjna (dokładność 0,001 g - 1 szt, dokładność 0,01g - 1 szt.)

- zestaw mebli do działu jakości (szafka wisząca przeszklona szer 80 cm szer - 3 szt., stół laboratoryjny szer 80 cm - 3 szt., szafa na chemikalia szer 60 cm - 2 szt., stół do mycia sprzętu laboratoryjnego ze zlewem szer 80 cm - 1 szt., stół wagowy szer 80 cm - 1 szt., biurko szer 130 cm - 1 szt., krzesło biurowe obrotowe z podłokietnikiem - 1 szt.; meble wykonane z płyty wiórowej, laminowanej, MDF lub innej dopuszczalnej dla ww. zastosowania) UWAGA: dopuszcza się tolerancję szerokości mebli +/- 20 cm

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 28.02.2014

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23.02.2014 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

UWAGA: dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 23.02.2014 do godz. 15.00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: BLACK Paweł Zbroja


logo UElogo UE


ENGLISH VERSION: Ad no. 9 z dated 10.02.2014 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Bio-Chem Sp. z o.o. seated in Grodków is inquiring to send offers for delivery of quality assurance office equipment, within a project Launching innovative production of glycerin based antifreeze in Olszanka, grant agreement no.: RPOP.01.03.02-16-024/12-00

 1. Beneficiary

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Description of the item(s) and range of the order

 

The object of the order is delivery of quality assurance department equipment in accordance with below given list:

- antifreeze testing line in conditions imitating real ones (corrosivity testing, pH changes testing, viscosity and flow testing)

- electrical / electronic freeze point tester of antifreezes (min. range from -35 C deg. up to 0 C deg., AC 230V)

- electronic refractometer (min. range from 1,33 to 1,50 RI)

- pH-meter (range of measurement 0-14 pH, min. resolution 0,1 pH) - 3 pcs.

- electronic lab scale (resolution 0,001 g - 1 pcs., resolution 0,01 g - 1 pcs.)

- set of quality assurance office furnitures (wall cabinet with glass width 80 cm - 3 pcs., laboratory table width 80 cm - 3 pcs., wardrobe for chemicals width 60 cm - 2 pcs., cleaning lab equipment table width 80 cm - 1 pcs., weighing table width 80 cm - 1 pcs., desk width 130 cm - 1 pcs., office rotary armchair - 1 pcs.; all furnitures manufactured with chipboard, laminated board, MDF or another accepted for this usage) ATTENTION: +/- 20 cm furniture width tolerance is accepted.

 

 1. Description of criteria that Beneficiary will consider when chosing offers with weights of each criteria, importance of the criteria and method of offers' evaluating with ways of price calculating.

When choosing offers Beneficiary will use the following criteria:

- netto price - weight 100%

Method of offer evaluation::

Beneficiary will choose the cheapest offer.

 1. Date of the end of the contract

Till 28.02.2014

 

 1. Place, method and date of placing the offers

Offers in writing please send at the company address, e-mail address info@bio-chem.com.pl or personaly at the company office.

Offers must be submited till 12:00 pm. on 23.02.2014

 1. Description of the conditions to take part in tender procedure:

The following contractor can go after in the tender:

- have the official permits to perform certain business activity, if offical acts and resolutions requires theses permits

The following information must be included in the offer:

- bidder's data

- beneficiary data, to whom the offer concerns

- net price

- date of the end of the contract

- offer's validity date

- offer's preparing date

 

 

IMPORTANT: partial offers are accepted.

 1. Determination of the proceedings and finalizing the order

Tender will be determined at 3 pm. on 23.02.2014.

On that date information about choosing the best offer will be posted at the web site of the beneficiary www.bio-chem.com.pl

In case of any quastions please feel free to contact us at +48 602 504 890.

 

Project is coofinansed by Eurepean Union within European Regional Developement Fund in the framework of Regional Operational Program of Opolskie Voivodeship in 2007-2013

CHOSEN CONTRACTOR: BLACK Paweł Zbroja


logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 8 z dnia 06.02.2014 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie zaprasza do składania ofert na dostawę myjki ciśnieniowej, w ramach projektu Uruchomienie innowacyjnej produkcji płynów niezamarzających na bazie gliceryny w Olszance, numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.02-16-024/12-00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa myjki ciśnieniowej wg. poniższej specyfikacji:

- wysokociśnieniowa myjka do mycia zbiorników

- ciśnienie pracy min. 120 bar

- wydajność min. 500 litrów / h

 

 

 

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 28.02.2014

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.02.2014 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 20.02.2014 do godz. 15.00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: FHU Szymkowiak Tomasz


logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 7 z dnia 30.12.2013 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie zaprasza do składania ofert na dostawę systemu kontroli i sterowania linią mieszania, w ramach projektu Uruchomienie innowacyjnej produkcji płynów niezamarzających na bazie gliceryny w Olszance, numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.02-16-024/12-00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu kontroli i sterowania linią mieszania wg. poniższej specyfikacji:

- elektroniczny system kontroli i sterowania linią mieszania płynów wyposażony w:

* system czujników przepływu, temperatury, pH

* system sensorów wagowych (tensometrów)

* zestaw elektrozaworów / zaworów pneumatycznych wraz z osprzętem

* elektroniczny (komputerowy) układ sterowania produkcją (zawory, pompy, mieszanie, ogrzewanie, filtrowanie) - szafa sterownicza

* oprogramowanie sterujące produkcją

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 28.02.2014

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.01.2014 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 16.01.2014 do godz. 15.00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: TECHMET Sp. z o.o.


logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 6 z dnia 30.12.2013 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie zaprasza do składania ofert na dostawę stacji napełniania beczek i rozlewarki do kanistrów, w ramach projektu Uruchomienie innowacyjnej produkcji płynów niezamarzających na bazie gliceryny w Olszance, numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.02-16-024/12-00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji napełniania beczek i rozlewarki do kanistrów wg. poniższej specyfikacji:

- rozlewarka do kanistrów dla poj. 5 i 20 litrów (8-stanowiskowa, wykonanie ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej lub ocynkowanej, wyposażenie w pompy i kontrolę napełnienia - czujniki poziomu i/lub wagi)

- stacja napełniania beczek 120 i 200-litrowych (1-stanowiskowa, wykonanie ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej lub ocynkowanej, wyposażenie w pompę dozującą oraz wagę elektroniczną)

 

 

 

 

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 28.02.2014

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.01.2014 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 13.01.2014 do godz. 15.00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: TECHMET Sp. z o.o.


logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 5 z dnia 30.12.2013 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie zaprasza do składania ofert na dostawę ekologicznego systemu ogrzewania zbiorników, w ramach projektu Uruchomienie innowacyjnej produkcji płynów niezamarzających na bazie gliceryny w Olszance, numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.02-16-024/12-00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekologicznego systemu ogrzewania zbiornikówwg wg. poniższej specyfikacji:

- układ 6 płaskich lub próżniowych kolektorów słoneczych ze stelażem i układem sterowania oraz montażem

- system doprowadzenia ciepła do zbiorników (orurowanie, wymienniki, zawory, izolacja, pompy tłoczące, armatura pozostała)

 

 

 

 

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 28.02.2014

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.01.2014 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 13.01.2014 do godz. 15.00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: Firma Remontowo-Budowlana Ryszard Florek


logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 4 z dnia 30.12.2013 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie zaprasza do składania ofert na dostawę wolno i szybkoobrotowego mieszadła, w ramach projektu Uruchomienie innowacyjnej produkcji płynów niezamarzających na bazie gliceryny w Olszance, numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.02-16-024/12-00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wolno i szybkoobrotowego mieszadła wg. poniższej specyfikacji:

- mieszadło wolnoobrotowe (zakres obrotów 50-500 obr / min) - 1 szt

- mieszadło szybkoobrotowe (zakres obrotów 500-5000 obr / min) - 1 szt

- wykonanie ze stali nierdzewnej

 

- górny właz inspekcyjny / dozujący

- dolny spust

- opcja elektrycznego podgrzewania wsadu

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 28.02.2014

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.01.2014 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 13.01.2014 do godz. 15.00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: TECHMET Sp. z o.o.
logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 3 z dnia 25.11.2013 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie zaprasza do składania ofert na dostawę linii mieszania płynów, w ramach projektu Uruchomienie innowacyjnej produkcji płynów niezamarzających na bazie gliceryny w Olszance, numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.02-16-024/12-00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii mieszania płynów wg. poniższej specyfikacji:

- zbiorniki ze stali nierdzewnej (1500-3000 litrów) - 2 szt. (włazy, przyłącza)

- wyposażenie: elektryczne mieszadła, płaszcze grzewcze, pompy / układy dozujące, pompy / układy opróżniające, systemy filtracyjne

 

 

 

 

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 28.02.2014

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.12.2013 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 08.12.2013 do godz. 15.00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: TECHMET Sp. z o.o.


logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 2 z dnia 10.10.2013 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie zaprasza do składania ofert na dostawę zbiorników zewnętrznych wraz z osprzętem, które zlokalizowane będą w miejscowości Olszanka 1c, 49-332 Olszanka (k/Brzegu, woj. opolskie), w ramach projektu Uruchomienie innowacyjnej produkcji płynów niezamarzających na bazie gliceryny w Olszance, numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.02-16-024/12-00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zewnętrznych zbiorników magazynowych wraz z osprzętem wg. poniższej specyfikacji:

- 8 pionowych zewnętrznych zbiorników o poj. użytkowej 40-60 m3

- materiał - stal czarna zabezpieczona wewnątrz chemioodporną farbą epoksydową, na zewnątrz zabezpieczona antykorozyjnie lub całość ze stali nierdzewnej

- zbiorniki izolowane wełną mineralną lub pianką PUR, izolacja zabezpieczona od zewnątrz blachą

- zbiorniki wyposażone w wężownicę lub dennicę grzewczą oraz kładkę inspekcyjną

- zbiorniki wyposażone w armaturę przesyłową

- dopuszcza się składanie ofert na zbiorniki używane (do 5 lat) z wyłączeniem powłok zabezpieczających wewnątrz zbiornika (wyłącznie nowe)

- oferta powinna obejmować dostawę zbiorników

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Od dnia 31.12.2013

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.11.2013 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 08.11.2013 do godz. 15.00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

Szczegółowe parametry techniczne dostępne do wglądu w siedzibie firmy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: POL-EKO SYSTEM Zygmunt Lachowski


logo UElogo UE


Ogłoszenie nr 1 z dnia 22.05.2013 

 

 

Bio-Chem Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków

NIP 747-182-18-81

Regon 160149198

 

Firma Bio-Chem Sp. z o.o. z siedzibą w Grodkowie zaprasza do składania ofert na budowę płyty fundamentowej pod zewnętrzne zbiorniki magazynowe, które zlokalizowane będą w miejscowości Olszanka 1c, 49-332 Olszanka (k/Brzegu, woj. opolskie), w ramach projektu Uruchomienie innowacyjnej produkcji płynów niezamarzających na bazie gliceryny w Olszance, numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.02-16-024/12-00

 1. Beneficjent (zamawiający)

          

           BIO-CHEM SP. Z O.O.

           UL. KASZTANOWA 1

           49-200 GRODKÓW

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa płyty fundamentowej pod zbiorniki magazynowe, zakres prac obejmuje:

- wykonanie niezbędnych do realizacji zadania prac ziemnych

- wykonanie podkładu z betonu B10

- wykonanie płyty fundamentowej zbrojonej krzyżowo

- wykonanie posadzki z betonu B20 na całej powierzchni płyty fundamentowej

- wykonanie ścianek zabezpieczających (tzw. wanny) na obrysie całej płyty fundamentowej

- wykonanie studzienki

- wykonanie izolacji płyty fundamentowej

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena netto - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę uwzględniając termin wykonania zadania.

 1. Termin realizacji zamówienia

Od dnia 15.06.2013 do dnia 31.08.2013

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty pisemne prosimy przesłać na adres firmy, e-mailem na adres info@bio-chem.com.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2013 do godziny 12:00

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

- dane oferenta

- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta

- cenna netto

- datę realizacji zamówienia

- datę ważności oferty

- datę sporządzenia oferty

 

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 07.06.2013 do godz. 15.00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.bio-chem.com.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 602 504 890

Projekt budowlany dostępny do wglądu w siedzibie firmy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

WYBRANY WYKONAWCA/DOSTAWCA: Firma Remontowo-Budowlana Ryszard Florek
 

Kontakt

Bio-Chem Sp. z o.o.
Olszanka 1c,
49-332 Olszanka

Zadzwoń

+48 77 547 20 20
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X